[x] ปิดหน้าต่างนี้
Powered by ATOMYMAXSITE

  

  

Username :
Password :
   

 ประกาศร่างขอบเขตงาน(TOR)
      [ลงวันที่]             [รายการ]
[ 29 พ.ค.57 ][จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ ประจำปีงบประมาณ 2557 จำนวน 22 รายการ (ดาวน์โหลด : 35 )]
[ 30 เม.ย.57 ][จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ (ดาวน์โหลด : 77 )]
[ 3 ก.พ.57 ][จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง (ดาวน์โหลด : 138 )]
[ 31 ม.ค.57 ][จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ดาวน์โหลด : 104 )]
[ 29 ม.ค.57 ][จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องควบคุมอุณหภูมิ จำนวน 126 รายการ (ดาวน์โหลด : 74 )]
[ 28 ม.ค.57 ][จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร (ดาวน์โหลด : 101 )]
[ 28 ม.ค.57 ][จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง จำนวน 3 รายการ (ดาวน์โหลด : 79 )]
[ 27 ม.ค.57 ][ จัดซื้อครุภัณฑ์สายพลาธิการ จำนวน 6 รายการ (ดาวน์โหลด : 93 )]
[ 6 ม.ค.57 ][จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (ดาวน์โหลด : 100 )]
[ 3 ม.ค.57 ][จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) (ดาวน์โหลด : 80 )]

 ประกาศจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]             [รายการ]
[ 5 มิ.ย.57 ][จัดซื้อวัสดุคอมพิวเตอร์ จำนวน 5 รายการ (มีตารางแสดงวงเงินงบประมาณ (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) (ดาวน์โหลด : 28 )]
[ 4 มิ.ย.57 ][ จัดซื้อครุภัณฑ์สายยุทธโยธา ปี 2557 จำนวน 3 รายการ (ประกาศผู้ไม่มีผลประโยชน์ร่วมกัน) (ดาวน์โหลด : 23 )]
[ 29 พ.ค.57 ][จัดซื้อและติดตั้งอุปกรณ์เพื่อการฝึกอบรมของห้องสัมนาย่อย ห้องประชุมหน่วย และห้องอเนกประสงค์ (มีบัญชีราคากลาง (ราคาอ้างอิง) แนบท้าย) (ดาวน์โหลด : 29 )]
[ 27 ก.พ.57 ][ จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) (ดาวน์โหลด : 52 )]
[ 2 พ.ค.57 ][จัดซื้อพร้อมติดตั้งกล้องวงจรปิด จำนวน ๑๖ ชุด (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) (ดาวน์โหลด : 68 )]
[ 26 ก.พ.57 ][ จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) (ดาวน์โหลด : 32 )]
[ 3 ม.ค.57 ][จัดซื้อพร้อมติดตั้งเพื่อปรับปรุงเครือข่ายระบบโทรคมนาคมทหาร พร้อมอุปกรณ์ประกอบ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) (ดาวน์โหลด : 48 )]
[ 30 ม.ค.57 ][ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) (ดาวน์โหลด : 31 )]
[ 13 มี.ค.57 ][จัดซื้อรั้วไร้สาย ตามโครงการเสริมสร้างความมั่นคงระบบป้องกันชายแดนประจำปีงบประมาณ ๒๕๕๗ (ดาวน์โหลด : 55 )]
[ 30 ม.ค.57 ][ จัดซื้อแบตเตอรี่เครื่องมือสื่อสารและยานพาหนะ 17 รายการ (ตารางแสดงวงเงินงบประมาณ) (ดาวน์โหลด : 60 )]

 ประกาศผลจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]             [รายการ]
[ 29 พ.ค.57 ][ จัดซื้อยางรถยนต์ (ดาวน์โหลด : 28 )]
[ 26 พ.ค.57 ][ จัดซื้อวัสดุสำนักงาน, วัสดุคอมพิวเตอร์, วัสดุไฟฟ้าและวิทยุ และ วัสดุงานบ้านงานครัว รวม 4 ผนวก (ดาวน์โหลด : 31 )]
[ 7 พ.ค.57 ][ จัดซื้อวิทยุ VHF/FM แบบมือถือ และ เครื่องรับ – ส่งวิทยุ HF/SS Bแบบเคลื่อนที่พร้อมอุปกรณ์ (ดาวน์โหลด : 30 )]
[ 30 เม.ย.57 ][ จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สนับสนุนการซ่อมบำรุง (ดาวน์โหลด : 32 )]
[ 30 เม.ย.57 ][ จัดซื้อสิ่งอุปกรณ์สำนักงานประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร (ดาวน์โหลด : 39 )]
[ 30 เม.ย.57 ][จัดซื้อตู้เครื่องมือและแหล่งจ่ายกระแสไฟฟ้า (ดาวน์โหลด : 37 )]
[ 21 เม.ย.57 ][ จ้างก่อสร้างอาคารปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ สถานีโทรคมนาคมทหารกำแพงแสน (ดาวน์โหลด : 38 )]
[ 18 เม.ย.57 ][ จัดซื้อรถซ่อมบำรุงเคลื่อนที่พร้อมเครื่องมือระดับสนับสนุนโดยตรง (ดาวน์โหลด : 35 )]
[ 18 เม.ย.57 ][ จัดซื้อเครื่องหาพิกัดด้วยดาวเทียม GPS จำนวน 60 ชุด (ดาวน์โหลด : 42 )]
[ 10 เม.ย.57 ][ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมอุปกรณ์ระบบสื่อสัญญาณความเร็วสูง (Alcatel 9647 LSY) (ดาวน์โหลด : 33 )]

 ประกาศยกเลิกการจัดซื้อจัดจ้าง
      [ลงวันที่]             [รายการ]
[ 2 พ.ค.57 ][ จัดหารถยนต์บรรทุกน้ำอเนกประสงค์ ประจำสถานีโทรคมนาคมทหาร ขนาด 6,000 ลิตร (ดาวน์โหลด : 27 )]
[ 20 ธ.ค.56 ][ จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า (ดาวน์โหลด : 61 )]
[ 25 ต.ค.56 ][จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมเครื่องกำเนิดไฟฟ้า จำนวน 3 รายการ (ดาวน์โหลด : 89 )]
[ 24 ก.ย.56 ][จ้างซ่อมรถยนต์บรรทุกน้ำ จำนวน 1 คัน (สน.ทท.นครศรีธรรมราช) (ดาวน์โหลด : 74 )]
[ 22 พ.ค.56 ][จัดซื้ออุปกรณ์เพื่อการฝึกศึกษาและวิจัยระบบส่งกำลังบำรุง ตามโครงการพัฒนาระบบส่งกำลังและซ่อมบำรุงเครื่องมือสื่อสาร ประจำปีงบประมาณ 2556 (ดาวน์โหลด : 202 )]
[ 28 มี.ค.56 ][จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (ดาวน์โหลด : 185 )]
[ 26 ก.พ.56 ][จ้างก่อสร้างระบบป้องกันอุทกภัย สถานีโทรคมนาคมทหาร ศูนย์การโทรคมนาคมทหาร (ดาวน์โหลด : 192 )]
[ 1 ก.พ.56 ][จ้างรื้อถอนและติดตั้งเครื่องควบคุมอุณหภูมิ (ดาวน์โหลด : 192 )]
[ 22 ม.ค.56 ][จัดซื้ออุปกรณ์ประมวลผลระบบควบคุมปฏิบัติการสงครามอิเล็กทรอนิกส์ (ดาวน์โหลด : 223 )]
[ 21 ม.ค.56 ][จัดซื้อชิ้นส่วนซ่อมวิทยุ HF/VHF (ดาวน์โหลด : 232 )]


พล.ท.สุภกิจ นุตสถิตย์
จก.สส.ทหาร